انجمن علمي ارزيابي محيط زيست

0 ySxktNns8V

انجمن علمي ارزيابي محيط زيست ايران با تاييديه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه تخصصي با ارائه مشاوره، پژوهش و آموزش های عمومی و تخصصي در پاييز ١٣٨١ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود.

شالوده این انجمن را پيشكسوتان محيط زيست كشور از دانشگاه هاي تهران، شهيد بهشتي و ساير بنيان نهادند. انجمن داراي اعضاي پيوسته داراي درجه كارشناسي ارشد و دكترا در رشته هاي علوم محيط زيست و اعضاي وابسته داراي درجه كارشناسي و دانشجويان كارشناسي ارشد مي باشند.

انجمن داراي جايگاه مشورتي در سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ستاد محيط زيست و توسعه پايدار، وزارت آموزش و پرورش، فرهنگسراي علوم، شهرداري تهران و … مي باشد.

 اهداف:

– گسترش و پيشبرد و ارتقاي علم محيط زيست؛

– توسعه کمي و کيفي نيروهاي متخصص؛

– بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مربوط؛

– همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح ها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن؛

– انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي؛

– ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز؛

– ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي؛

– تشكيل گردهمايي هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين المللي؛

– انتشار كتاب ها و نشريات علمي.

دیدگاهها بسته است.