جلسه معارفه دانشجویان ورودی ۹۸ جغرافیا و برنامه ریزی آمایش سرزمین برگزارشد

img

جلسه معارفه دانشجویان ورودی ۹۸ جغرافیا و برنامه ریزی آمایش سرزمین برگزار شد. در این جلسه بر لزوم برنامه ریزی جهت مدیریت زمان پژوهش برای دفاع به موقع دانشجویان تاکید گردید.

در ادامه این نشست دانشجویان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه